Hua Xia Bank

Huaxia International Steel Corporation Limited

Huaxia International Industrial Corp.

Huaxia Hanhua Chemical Equipment Corp

Hua Xia Chinese Dance Corporation

Huaxia Mining and Trading Corp

Huaxia Hanhua Chemical Equipment Co., Ltd.

Beijing Shougang Huaxia International Trading Company Limited

Jiangxi Huaxia Foreign Trade Cor.,LTD